• Black LinkedIn Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon
 • Facebook

Dalinkis savo išmintimi

„Ateitis tarnauja kaip dabarties sąlyga, taip kaip ir praeitis. Kas turėtų būti ir kas turės būti, yra pagrindas tam, kas yra.“

- Friedrich Wilhelm Nietzsche - filosofas(1844—1900) 

Maxima LOGO BW Q.jpg
lidl LOGO BW Q.jpg
iki LOGO BW Q.jpg
Rimi LOGO BW Q.jpg
Norfa LOGO BW Q.jpg
Aibe LOGO BW Q.jpg
Ermitazas LOGO BW Q.jpg
TOP centras LOGO BW Q.jpg
PEPCO LOGO BW Q.jpg

 Lietuvos SENJORŲ afiša

iki Rinkimų į Lietuvos Seimą liko 22 d.

2020.09.20

SENJORAI  SVARSTYS  /  SENJORAI  BALSUOS  /   SENJORAI  RINKS

- - - - -
KAS ATSTOVAUS LIETUVOS SENJORUS –

TAI YRA VISŲ REIKALAS.

Lietuvoje garbinamos didžiosios užsienio kapitalo įmonės, sutinkamos išskėstomis rankomis –  jas pristato, giria, liaupsina ne tik komercinė žiniasklaida, bet ir valdžia. O štai lietuviškojo kapitalo įmonės, verslininkai, ūkininkai,  amatininkai ir jų kuriami lietuviški prekės ženklai tiek simpatijų nesulaukia. Lietuvos ekonomikos specialistai – privalo girti ne tik užsienio investuotojus, bet ir vietinius. Patirtis sako, kad turime sukurti aiškią strategiją, kuri padėtų vietiniam Lietuvos verslui gerinti reputaciją ir sukurti pridėtinę vertę Lietuviškiems produktams pristatant į vakarietiškas rinkas. Be abejo, realių pokyčių turėtų imtis tiek valdininkai, tiek verslas, tiek visuomenė.
Kas kūrė tokių procesų pagrindus? Aišku, kad vyresni žmonės, senjorai, kurių palikimą matome šiandien, tai ir tiltai, ir keliai, ir elektrinės, ir bažnyčios ir miestų bei miestelių architektūra.


Gerbkime vyresnius žmones, vertinkime Lietuvišką tapatybę!

KODĖL SENJORAI PRISIMENAMI TIK PRIEŠ RINKIMUS? 
PAKLAUSKITE SENJORŲ ... SENJORAI ŽINO !


Todėl SENJORAI VIENYKIMĖS / KARTU MES STIPRŪS !

 

- - - - - - - - 

KVIEČIAME visus SENJORUS BALSUOT ! 

 

DALINKITĖS SAVO IŠMINTIM

03  Rinkimų

Kartais sukame galvas, kaip tėvai mus užaugino be google?

Aiškiai prisimenam, kaip tėvai atsakymų į vaikų klausimus ieškojo paėmę nuo viršutinės sekcijos lentynos ir išsirinkę vieną iš daugybės enciklopedijų, kurios anuomet nespėdavo apdulkėti, nes buvo dažnai naudojamos.

Kartu vieną po kitos vartėme nespalvotas nuotraukas, kol rasdavom panašiausius į tai, atsakymus kas dėjosi ir bandėme suprasti ...

Šiandien vis labiau keliami logiški klausimai, kodėl tiek daug ir aktyviai viešojoje erdvėje, valdžios atstovai kviečia užsieniečius ir jų labai nori. Labai retai galima išgirsti, pamatyti ir to pasekoje pastebėti, kad lietuviai, reinvestuoja pelną Lietuvoje, ir yra tiek giriami, kiek nežinomi užseniečiai. Remiantis viešai prieinama statistika, galime padaryti tvirtą išvadą, kad ne užsienio kapitalo įmonės sukuria Lietuvos ekonomiką.   Šiandie dienai Lietuviškas vietinis verslas, pakankamai išsivystęs, kai kuriais atvejais jau tapęs tarptautiniu ir kitose šalyse laukiamas lygiai taip pat, kaip Lietuvoje užsienio kapitalo įmonės. Tačiau vis dar sunku tai pripažinti, nes tiek valdžioje, tiek visuomenėje nėra suvokimo, kad Lietuvos gerbūvį užtikrina ne tik užsienio, bet ir lietuviškos įmonės. Lietuvos ekonomiką sukuria lietuviški verslai, kurie dažnai plečiasi, vystosi ir reinvestuoja į savo verslą čia Lietuvoje!
 

Pagaliau tik šiais metais 2020, rugsėjo mėn. turime problemos  – kai lietuviams stigo strategijos, kuri nusakytų, kokia kryptimi nori judėti Lietuvai, kai Lietuvos rinka vis dar blaškėsi – pavyzdžiui, Lietuva laikė save pranašesne už kitas technologijų srityje, kai tuo metu užsienyje garsėjome tik interneto greičiu... - sprendimą ir Lietuvos visuomenė supažindinta su Lietuvos pristatymo užsienyje 2020-2030 m. strategija. 

Dokumente apibrėžta mūsų šalies pristatymo užsienyje strategija ir nustatyta, kurias ūkio šakas Lietuva nori vystyti. Kuo ji nori būti garsi.

Galime susipažinti ir paanalizuoti Lietuvą palyginus su kaimyninėmis šalimis, kurios nedvejodamos apsisprendė dėl savo ateities ir per ganėtinai trumpą laikotarpį aplenkė visas Europos šalis (pvz.: kaimyninė Lenkija, pagal pagaminamų produktų vienetus, yra pirma Europoje gamybos rinkoje).

 

Nuo šiol Lietuvos institucijoms nebereikės svarstyti, kaip Lietuvą pristatyti pasauliui, – parengta Lietuvos pristatymo užsienyje 2020–2030 m. strategija. Joje išskirtos pagrindinės valstybės sritys, tapsiančios Lietuvos komunikacijos pagrindu ateinantį dešimtmetį. Lietuva prisistatydama užsienyje išryškins savo pasiekimus ekonomikos, kultūros, valdymo ir talentų pritraukimo srityse. Išgrynintos ir keturios Lietuvos visuomenės vertybės: laisvė kurti, tobulėjimas, veržlumas ir ryšys su gamta.

Valstybei svarbios sritys ir vertybės susietos į bendrą pozicionavimą Open for Co-creation (Atviri kurti kartu), kurį vienijantis principas grindžiamas atvirumu, bendradarbiavimu ir veržlumu.
Lietuvos pristatymo užsienyje 2020-2030 m. strategija

SENJORAI - nebūkite vieniši  ...

SENJORAI - dalinkitės  ...

BŪKIME PILIETIŠKI SVARSTYKIME ANALIZUOKIME IR RINKIMĖS UŽ KĄ BALSUOSIME,
kas geriausiai atstovaus mūsų interesams, kas geriausiai mus girdi ir mus vienija ...

SENJORAMS - yra iš ko RINKTIS  ...

As balsuosiu VRK 2020 09 13.jpg
Rugpjūčio 27 d. paaiškėjo politinių partijų rinkimų numeriai, kurie bus įrašomi artėjančių Seimo rinkimų biuleteniuose.
Naujienos vrk lt 2020 08 28 004 Partijos

SENJORAI - NACIONALINĖ  TAPATYBĖ  ...

#senjoru balsas #nacionalines vertybes  #nacionaline vienybe  #nacionalinis patriotizmas #nacionaline tapatybe

Rubrika

DALINKITĖS

 • Facebook
 • Black Twitter Icon
 • LinkedIn

SENJORAI - būkime vieningi ...

SENJORŲ   PASISAKYMŲ   NUOMONIŲ   DISKUSIJŲ   SVETAINĖ

Senjorų Balsas 

2020-09-20/21

SENJORU BALSAS 2020 logo icone 07.jpg

ŽAVIMĖS, KAD PASIDALINOTE  SAVO  IŠMINTIMI 

Nacionalinė VIENYBĖ

ir Nacionalinė TAPATYBĖ

 • Facebook
 • Twitter Black Round
 • Instagram - Black Circle
 • LinkedIn

Tradiciniai moralės šaltiniai yra: Lietuva, tauta, pilietinė visuomenė, šeima, darbas, menas, mokslas, religija, gamta, žmonės.Tradiciniai moralės šaltiniai yra: Lietuva, tauta, pilietinė visuomenė, šeima, darbas, menas, mokslas, religija, gamta, žmonės.


Pagrindinės nacionalinės vertybės, atsiskleidžia moralinių vertybių sistemoje: Tautinė tapatybė yra asmens tapatumas arba priklausymas vienai valstybei ar vienai Tautai ...

Senjorai - aktyviai gyvenkime, būkime nepakartojami !

PRISTATO
 • Facebook
 • YouTube
„Kai nu­spren­džiau ūki­nin­kau­ti – gam­ti­nė dar­ži­nin­kys­tė ta­po ma­no gy­ve­ni­mo bū­du“, – tei­gė Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te (VGTU) Sta­ty­bos fa­kul­te­te Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­ti­ni­mo va­dy­bos stu­di­jas bai­gu­si ir pa­gal pa­si­rink­tą spe­cia­ly­bę nė die­nos ne­dir­bu­si Vil­kė Vai­da Tu­la­bai­tė.
„VILKĖS” ŪKIS, KURIAME BE TRĄŠŲ IR ARIMO AUGA SVEIKOS IR MAISTINGOS DARŽOVĖS "

Vi­sai ša­lia Aly­taus ra­jo­no ri­bos, Laz­di­jų ra­jo­ne, Bab­rau­nin­kų kai­me, įsi­kū­ręs „Vil­kės“ ūkis, ku­rio šei­mi­nin­kė Vil­kė Vai­da Tu­la­bai­tė dar­žo­ves au­gi­na pa­gal na­tū­ra­lius gam­tos dės­nius – ne­aria že­mės, ma­žiau lais­to, ma­žiau nei įpras­ta ra­vi, ne­ko­vo­ja su au­ga­lų li­go­mis ir ken­kė­jais, ta­čiau už­au­gi­na aukš­čiau­sios ko­ky­bės pro­duk­tus.

 

Mei­lę gam­tai bū­si­mo­ji ūki­nin­kė pa­ju­to dar vai­kys­tė­je, daug lai­ko pra­leis­da­ma mo­čiu­tės so­dy­bo­je, vaiz­din­go­se Du­sios eže­ro apy­lin­kė­se. Bū­da­ma ma­ža mer­gai­tė, ji ža­vė­jo­si įvai­riais žo­ly­nais, to­dėl spren­di­mas im­tis gam­ti­nės žem­dir­bys­tės bu­vo la­bai na­tū­ra­lus vai­kys­tė­je už­si­mez­gu­sio ry­šio su gam­ta įpras­mi­ni­mas.

Pa­grin­di­nis prin­ci­pas – au­gin­ti šva­riai

Nu­spren­du­si au­gin­ti dar­žo­ves, Vilkė VaidaTu­la­bai­tė da­vė sau žo­dį ūki­nė­je veik­lo­je va­do­vau­tis prin­ci­pu – au­gin­ti ypač šva­riai bei gam­tiš­kai ar­ba ne­au­gin­ti vi­sai. Sa­vo dar­žuo­se mo­te­ris ne­nau­do­ja nei trą­šų, nei che­mi­ka­lų, nei mėš­lo. Da­lis dar­žų – gam­ti­niai, t. y. pa­deng­ti mul­čiu.

„Mul­čius gam­ti­nė­je dar­ži­nin­kys­tė­je la­bai svar­bus, nes jis pa­de­da su­kur­ti ter­pę, pa­de­dan­čią dar­žo­vėms pa­si­sa­vin­ti vi­ta­mi­nų tiek, kiek rei­kia. Su­da­ro są­ly­gas gy­ven­ti nau­din­giems mik­ro­or­ga­niz­mams, ku­rių veik­la le­mia au­ga­lų svei­ka­tą, at­spa­ru­mą, der­lin­gu­mą ir mais­ti­nę ver­tę, bei vabz­džiams, efek­ty­viai ko­vo­jan­tiems su dar­žo ken­kė­jais”, – aiš­ki­no V.V.Tu­la­bai­tė.

Bu­vu­sio­je mo­čiu­tės so­dy­bo­je – 10 hek­ta­rų ūky­je, ku­rio be­veik 1 hek­ta­rą už­ima gam­ti­nis dar­žas, – Vilkė VaidaTu­la­bai­tėūki­nin­kau­ja jau ket­ve­rius me­tus.

 

Mo­te­ris įre­gist­ra­vo „Vil­kės“ ūkį, ta­čiau ne­sie­kė eko­lo­gi­nio ūkio sta­tu­so. „Ma­no ser­ti­fi­ka­tai – ma­no re­pu­ta­ci­ja“, – tvir­ti­na mo­te­ris.

To­kios pa­čios nuo­sta­tos lai­ko­si vi­si gam­tiš­kai ūki­nin­kau­jan­tie­ji. To­dėl pir­kė­jai tu­ri pa­si­ti­kė­ti ūki­nin­ku ar­ba pa­tys vyk­ti į ūkį ir pa­ma­ty­ti, kaip au­gi­na­mos dar­žo­vės.

KALBĖKITE APIE VYRESNIŲ ŽMONIŲ VERSLUMĄ IR UŽIMTUMĄ.
BŪKIME VIENINGI IR GERBKIME SENJORUS!
Dabarties nėra. Yra tik artimiausia ateitis ir netolima praeitis.
 
George'as Carlinas (George Denis Patrick Carlin (May 12, 1937 – June 22, 2008))

PARAŠYKITE MUMS ...

Registraciją  galite atlikti čia:

Pilniau galėsite

skaityti

ir naršyti

tik atlikę registraciją

t.y. registruoti

vartotojai

Registracija būtina tam, kad tiksliau ir aiškiau bendrautumėme ir dalintumėmės tikslia informacija.

Kaip dirbame:

Atidžiai renkame ir pristatome Jums tinkančią informaciją, talpiname Jūsų atsiųstus laiškus ir žinias nemokamai.

Mūsų paslaugos:

 • Linkedin
 • Facebook

TINKLALAPIO DIZAINĄ  KŪRĖ PARTNERIS

TINKLALAPIO IDĖJA IR TEISES VALDO

UAB BIURAS SENJORAI

Buveinė: Gedimino pr. 9, Vilnius​

Email: info@senjorai.com

Registracijos kodas: 305433510

PVM kodas: LT100013000014

1. Sąskaita prenumeratoriams:

SEB bank LT79 7044 0600 0836 3956

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Sąskaita partneriams ir tiekėjams:

SWED bank LT39 7300 0101 6160 6010

iki 2020.07.20

INFORMACINĖ LINIJA:

Tel:  INFO linija 1588

UAB „Informacijos vadybos agentūra“

Buveinė: Algirdo g. 31, Vilnius ,

Lietuva LT 03219

Email: info@iva.lt

http://www.iva.lt/

Registracijos kodas: 1257 15764

PVM kodas: LT10 0001 2892 15

Sąskaita :

SEB bank LT11 7044 0600 0155 0736

© 2020 Design, Content Creatives & information by UAB BIURAS SENJORAI . Proudly created with Wix.com