Laiškai nuo SENJORŲ ...

Laba diena
Noriu pasidalinti savo nuogastavimais ...
Jau ne tik nesuprantams nemokšų visuomenės išrinktų atstovų seime žingsnis ir netoliaregiškumas, bet ir tiesiog verčiantis mus vyresnius žmones apmąstyti apie tokios svarbios ir žalingos visuomenei iniciatyvos pateikimo priėmimo procedūrų pasekmes - tiesiog "galvoje netelpa tas iniciatorių nemokšiškumas".
Mes vyresni žmonės turime didelę gyvenimo praktiką ir tikrai žinome, kad ekonomika ir gerovė valstybėse surišta ne tik su ekonometriniais ir matematiniais rodikliais, bet ekonominė ir dvasinė gerove paremta intuytyvumu.

12 902 801 peržiūrų
Žinomiausias RUSIJOS BLOGERIS JURIJ DUT / ЮРИЙ ДУДЬ/  ima interviu reabilitaciniame centre
pas vieną žinomiausią RUSIJOS fotografą - narkomaną
DMITRIJŲ MARKOVĄ / jis pasakoja tai, kas yra pradžia ... kas yra pirmoji "žolytė"
galite pažiūrėti visą VIDEO čia ...  DALINAMĖS ...

MES PASISAKOME PRIEŠ NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ LEGALIZAVIMĄ

Žinomų Lietuvos žurnalistų nuomonę galite pažiūrėti čia ...  DALINAMĖS ...

Mano

sveikata ...

Glass of Milk

Laiškas nuo Antano ...

Lietuvos Respublikos Seime 2020 m. gruodžio 22 d. / antradienį vakarinio posėdžio metu/ buvo pateiktas įstatymo projektas, kuriuo siekiama panaikinti baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą disponavimą nedideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų be tikslo jas platinti.

Po balsavimo parlamentarai pritarė šiai iniciatyvai.

Šios įstatymo pataisos iniciatorė yra Laisvės frakcijos atstovė Morgana Danielė.

Šiuo Lietuvos Parlamente priimtu įstatymo pakeitimu siekiama, kad asmenims už mažų narkotinių medžiagų turėjimą, nesiekiant jų platinti, būtų taikoma ne baudžiamoji, bet administracinė atsakomybė.

Picture NARK 01.jpg

Toliau pateikiame stenogramą, kaip šis įstatymas buvo pateiktas ir kaip pristatytas:

20.21 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 71 straips­nio pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo 4831 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-95, Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 259 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-96 (pa­tei­ki­mas)

 

In­for­muo­ju, kad jau bai­gė­si pu­sės va­lan­dos per­trau­ka dėl klau­si­mų 2-22.1 ir 2-22.2 – pro­jek­tų Nr. XIVP-95 ir Nr. XIVP-96. Tai Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 71 straips­nio pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo 4831 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas ir ly­di­ma­sis Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 259 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Kvie­čia­me į tri­bū­ną M. Da­nie­lę pri­sta­ty­ti abu pro­jek­tus.

M. DANIELĖ (Laisvės Frakcija). 

La­bai ačiū, kad su­lau­kė­te. Ar ge­rai ma­ne gir­di­te, nes la­bai svar­bu, kad ge­rai gir­dė­tu­mė­te.

Pats svar­biau­sias mū­sų stra­te­gi­jos as­pek­tas – per­ėji­mas nuo baus­me grįs­tos sis­te­mos prie nu­kreip­tos į svei­ka­tą. Šis po­ky­tis mus at­ve­dė į moks­lo įro­dy­mais grįs­tą nar­ko­ti­kų po­li­ti­ką, ku­rio­je svar­bią vie­tą už­ima žmo­gaus tei­sės. Pir­mą kar­tą Lie­tu­va at­si­žvel­gė į vi­sus ker­ti­nius nar­ko­ti­kų po­li­ti­kos as­pek­tus. Tai nė­ra ma­no žo­džiai. Šiuos žo­džius Jung­ti­nė­se Tau­to­se per­nai ta­rė Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras A. Ve­ry­ga. Aš sto­vė­jau to­je sa­lė­je tarp ki­tų de­le­ga­tų, ten bu­vau su tarp­tau­ti­ne de­le­ga­ci­ja, ir be­pro­tiš­kai di­džia­vau­si mū­sų ša­li­mi ir jos moks­lu pa­grįs­tu ir pa­žan­giu po­žiū­riu į nar­ko­ti­kų po­li­ti­ką. Prie ma­nęs pri­ėjo dau­gy­bė ki­tų ša­lių de­le­ga­tų ir spe­cia­lis­tų ir gy­rė mū­sų ša­lies po­zi­ci­ją ir pui­kią mū­sų mi­nist­ro kal­bą.

Šian­dien šio­je sa­lė­je, aš ži­nau, bus daug po­li­ti­ka­vi­mo, ta­čiau aš taip pat ži­nau, kad mes vi­si su­ta­ria­me šiuo klau­si­mu, kad vi­si tu­ri­me rei­kia­mas ži­nias apie tai, kad šiuo me­tu vei­kian­ti sis­te­ma Lie­tu­vo­je yra ydin­ga, kad ji yra per­tek­li­nė, kad ji nė­ra pa­grįs­ta moks­lu ir kad moks­lo įro­dy­mai jau se­niai ir aiš­kiai ro­do, kad bau­džia­mie­ji įsta­ty­mai ne tik ne­ma­ži­na nar­ko­ti­kų pa­pli­ti­mo vi­suo­me­nė­je, ne­ma­ži­na jų var­to­ji­mo, ta­čiau ir di­di­na mū­sų vi­suo­me­nei ža­lą, ku­rią pa­ti­ria­me dėl per­tek­li­nio per­se­kio­ji­mo.

Vi­si ži­no­me, kad dek­ri­mi­na­li­zuo­ti nar­ko­ti­nių me­džia­gų ma­žus kie­kius be tiks­lo pla­tin­ti ska­ti­na ir ra­gi­na Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­ja. Va­di­na­si, Jung­ti­nių Tau­tų agen­tū­ros, tai yra Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja, taip pat Jung­ti­nių Tau­tų nar­ko­ti­kų ir nu­si­kals­ta­mu­mo pre­ven­ci­jos biu­ras, ku­ris yra spe­ci­fi­nė or­ga­ni­za­ci­ja šiems klau­si­mams spręs­ti, – vi­sos šios agen­tū­ros kar­tu ra­gi­na per­žiū­rė­ti ir pa­nai­kin­ti bau­džia­muo­sius įsta­ty­mus, ka­da tai yra su­si­ję su ma­žais nar­ko­ti­kų kie­kiais be tiks­lo pla­tin­ti.

Kas ne­la­bai daug ži­no­te apie Jung­ti­nes Tau­tas, no­riu pa­sa­ky­ti, kad ši or­ga­ni­za­ci­ja yra la­bai kon­ser­va­ty­vi. Ji tu­ri mil­ži­niš­ką au­to­ri­te­tą, ji nie­ka­da ne­sa­kys nie­ko, kas ne­bus pa­grįs­ta la­bai stip­riais moks­lo įro­dy­mais. Juo­kau­da­ma ga­liu jums pri­min­ti, kaip at­ro­dė Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos po­zi­ci­ja dėl kau­kių ko­vi­do me­tu, kai trūks­tant moks­lo įro­dy­mų or­ga­ni­za­ci­ja del­sė iš­reikš­ti sa­vo po­zi­ci­ją. Tai­gi, Jung­ti­nės Tau­tos ga­li bū­ti net­gi del­si­mu daž­niau kal­ti­na­mos, kad jos per il­gai už­trun­ka su­rink­ti vi­sus moks­lo įro­dy­mus ir su­for­mu­luo­ti sa­vo po­zi­ci­ją, to­dėl nie­ka­da nie­ka­da sa­vo pa­reiš­ki­muo­se ne­sa­kys nie­ko, kas ga­li bū­ti ri­zi­kin­ga, pro­gre­sy­vu, nau­ja ar ne­pa­tik­rin­ta tvir­tais moks­lo įro­dy­mais.

Šian­dien mes ma­to­me Lie­tu­vo­je mū­sų nar­ko­ti­kų po­li­ti­kos, per­tek­li­nės nar­ko­ti­kų po­li­ti­kos, ke­lia­mą ža­lą. Mes per tre­jus me­tus du kar­tus iš­au­gi­no­me ma­ža­reikš­mių by­lų skai­čių, mū­sų ty­rė­jai, pro­ku­ro­rai, mū­sų tei­sė­jai vargs­ta su by­lo­mis už 0,06 THC, ku­rių ran­da pe­le­nuo­se. Mū­sų tei­sėt­var­ka ne tik skęs­ta šių by­lų per­tek­liu­je, mes taip pat tu­ri­me su­ma­žė­ju­sį, penk­ta­da­liu su­ma­žė­ju­sį, iki­teis­mi­nių ty­ri­mų skai­čių dėl nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mo. Tai reiš­kia, kad šian­dien kruopš­čiai dir­ba­me tam, kad nu­baus­tu­me sa­vo pi­lie­čius, bet ne­be­at­ran­da­me re­sur­sų tik­ro­sioms pro­ble­moms, tai yra pla­ti­ni­mo pro­ble­moms spręs­ti.

Bau­džia­mo­ji sis­te­ma ne­pro­por­cin­gai pa­vei­kia mū­sų jau­nus žmo­nes. Du treč­da­liai by­lų yra iš­kel­ta žmo­nėms iki 30 me­tų am­žiaus ir šian­dien su pra­šy­mu iš­girs­ti ma­no žo­džius į jus krei­pė­si 21 jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja. Tai­gi taip pat di­dė­ja vi­suo­me­nės ir tei­sė­sau­gos su­si­prie­ši­ni­mas. Po­li­ci­ja šian­dien įgau­na prie­šo įvaiz­dį, nes su­si­tel­kia dėl įsta­ty­mų bū­tent į mū­sų ne­prob­le­mi­nių ir vi­sais ki­tais klau­si­mais daž­niau­siai pa­rei­gin­gų pi­lie­čių per­se­kio­ji­mą. Ta­da di­dė­ja ne­pa­si­ti­kė­ji­mas mū­sų po­li­ci­ja, ne­pa­gar­ba jai ir ne­ben­dra­dar­bia­vi­mas.

Ir ga­liau­siai bau­džia­mie­ji įsta­ty­mai yra vie­na di­džiau­sių kliū­čių kreip­tis pa­gal­bos, to­dėl Lie­tu­va yra an­ti­re­kor­di­nin­kė dėl nau­jų ŽIV at­ve­jų skai­čių, kai tai su­si­ję su žmo­nė­mis, ku­rie var­to­ja in­jek­ci­nius nar­ko­ti­kus, taip pat per­do­za­vi­mo mir­čių skai­čių, he­pa­ti­to C pa­pli­ti­mo ir ki­tų su tuo su­si­ju­sių pro­ble­mų.

Šian­dien aš siū­lau at­si­sa­ky­ti per­tek­li­nio ir ne­rei­ka­lin­go rep­re­si­nio po­žiū­rio į sa­vo pi­lie­čius ir su­re­gu­liuo­ti baus­mes. Baus­mės liks, tie­siog jos bus pro­por­cin­gos, ati­tiks moks­lo įro­dy­mus ir Jung­ti­nių Tau­tų re­ko­men­da­ci­jas. Taip pat mums rei­kia su­si­telk­ti į tas prie­mo­nes, ku­rios yra veiks­min­gos, tai yra į pre­ven­ci­ją, ža­los ma­ži­ni­mą ir gy­dy­mą. Jei­gu bai­mi­na­tės, kad ne­liks baus­mės ži­nu­tės, tai baus­mės ži­nu­tė tik­rai liks. Bus ir by­lų, bus ir svars­ty­mų, bus ir bau­dų, bus ir krei­pi­mų gy­dy­tis. Tie­siog tai spręs šiek tiek ki­tas teis­mas, tai yra Ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas.

Por­tu­ga­li­ja nar­ko­ti­kus dek­ri­mi­na­li­za­vo prieš 20 me­tų, ji per­sio­rien­ta­vo nuo baus­mės į svei­ka­tos ap­sau­gą ir pa­sie­kė tik­rai ne­blo­gų re­zul­ta­tų, sa­ky­čiau, ge­rų re­zul­ta­tų, nar­ko­ti­kų var­to­ji­mas su­ma­žė­jo, o šian­dien tas var­to­ji­mas tarp jau­nų žmo­nių yra ma­žes­nis ne­gu mes tu­ri­me Lie­tu­vo­je. Jei­gu prieš 20 me­tų bū­tu­me svars­tę šį žings­nį, bū­tu­me bu­vę pro­gre­sy­vūs, ta­čiau šian­dien mes tie­siog da­ro­me tai, kas yra pa­tik­rin­ta moks­lo, pa­tir­ties ir lai­ko – tie­siog esa­me kaip vi­si.

Ačiū. Mie­lai at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti la­bai daug Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF).

Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, vie­nas žan­ras yra iš tri­bū­nos kal­bė­ti lo­zun­gais, ki­tas rei­ka­las yra pa­ra­šy­ti ne­pri­ekaiš­tin­gą įsta­ty­mą, ku­ris spręs­tų pro­ble­mą, ne­su­kur­da­mas dar dau­giau rū­pes­čių. Ma­no gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, nors kal­ba­te tai, kas ma­no šir­džiai ar­ti­ma, įsta­ty­mas pa­ra­šy­tas ne iki ga­lo ko­rek­tiš­kai ir tu­ri ne vie­ną trū­ku­mą. Ap­mau­du, kad sku­bė­jo­te re­gist­ruo­ti įsta­ty­mą, pra­ne­šė­te apie tai ži­niask­lai­dai, o tik po to at­ėjo­te pa­ro­dy­ti įsta­ty­mą, ku­rį tei­kia­te, ir pa­pra­šė­te pa­ra­šo. Ki­tą kar­tą aš kvies­čiau pa­si­tar­ti su ko­le­go­mis, ypač opo­zi­ci­jos na­riais. Aš as­me­niš­kai tar­da­vau­si su A. Ši­rins­kie­ne dėl įsta­ty­mų, ku­riems ji­nai opo­nuo­da­vo, nes, man at­ro­do, jos nau­din­gi pa­ste­bė­ji­mai.

Bet klau­si­mas jums: kaip bus už­tik­rin­ta pa­gal­ba ser­gan­tiems ir tu­rin­tiems pri­klau­so­my­bę žmo­nėms, nes tik pa­keis­ti įsta­ty­mą ne­už­teks, kaip bus už­tik­rin­tas fi­nan­sa­vi­mas tu­rin­tiems pro­ble­mų dėl pri­klau­so­my­bių?

M. DANIELĖ (Laisvės Frakcija).

Taip, be jo­kios abe­jo­nės, la­bai ačiū už jū­sų klau­si­mą, mums tik­rai rei­kės spręs­ti ir pa­ga­liau iš tik­rų­jų spręs­ti ir gy­dy­mo klau­si­mą, nes į gy­dy­mą mes orien­ta­vo­mės per ma­žai, mes švais­tė­me lė­šas ne­rei­ka­lin­giems teis­mams, ne­rei­ka­lin­gam per­se­kio­ji­mui, o štai pi­ni­gų ten, kur jų la­biau­siai rei­kė­jo, tai yra pre­ven­ci­jai ir gy­dy­mui, taip pat ža­los ma­ži­ni­mui, mes il­gus de­šimt­me­čius ne­ra­do­me. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad šis žings­nis mus pa­stū­mės su­si­telk­ti ir pa­ga­liau in­ves­tuo­ti ne į baus­mes, o tuos pi­ni­gus skir­ti svei­ka­tai.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė. Ruo­šia­si T. V. Ras­ke­vi­čius.

A. ARMONAITĖ (Laisvės Frakcija).

Iš tie­sų, vie­nas da­ly­kas yra kal­bė­ti, ki­tas da­ly­kas yra dirb­ti su žmo­nė­mis, ku­rie yra kri­mi­na­li­zuo­ja­mi. Jūs į po­li­ti­ką at­ėjo­te iš ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ku­ri dir­bo su to­kiais žmo­nė­mis. Kai ku­rie mū­sų ko­le­gos gal­būt tu­ri ir pa­grįs­to skep­sio, jog šis pro­jek­tas dek­ri­mi­na­li­zuo­ja ne tik ne­di­de­lį kie­kį ka­na­pių, tai yra ab­so­liu­čiai la­biau­siai pa­pli­tu­si me­džia­ga, bet ir ki­tas me­džia­gas, jų ne­di­de­lius kie­kius. Ar ga­lė­tu­mė­te iš sa­vo pa­tir­ties, taip pat iš tos pa­tir­ties, ku­rią su­kau­pė­te tarp­tau­ti­nė­je ap­lin­ko­je, pa­sa­ky­ti, ko­dėl yra svar­bu vis­ką dek­ri­mi­na­li­zuo­ti, ne­di­de­lius kie­kius, bū­tent tuos kie­kius, ku­riuos žmo­nės tu­ri ne dėl pla­ti­ni­mo, o su sa­vi­mi?

M. DANIELĖ (Laisvės Frakcija).

Aš gal jus pa­pil­dy­siu, aš dir­bau vy­riau­sy­bi­nė­je or­ga­ni­za­ci­jo­je. Aš pen­ke­rius me­tus dir­bau Pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tre, kur taip pat tie­sio­giai dir­bau ir su pri­klau­so­mais as­me­ni­mis. Dir­bau su ben­druo­me­nė­mis Cen­tri­nė­je Azi­jo­je, Ry­tų Eu­ro­po­je, Vi­du­rio Eu­ro­po­je. Tik­rai la­bai ge­rai ži­nau ši­tą klau­si­mą iš ar­ti. Taip, žmo­nės, ku­rie pri­klau­so­mi nuo stip­res­nių me­džia­gų, yra di­džiau­sias tai­ki­nys tei­sė­sau­gai. De­ja. Jie tik­rai yra nuo­šir­džiai bau­džia­mi pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są, jiems yra ski­ria­mos di­džiu­lės baus­mės, jie, aiš­ku, pi­ni­gų su­mo­kė­ti toms bau­doms pa­gal BK ne­tu­ri, jie klimps­ta į ant­sto­lius, jie yra stu­mia­mi į vi­suo­me­nės pa­raš­tes. Ne­gau­nant pa­gal­bos, nuo­lat bau­džiant ir bau­džiant, at­si­ran­da taip pat su­si­prie­ši­ni­mas su bet ko­kia tei­sė­sau­ga, ne­ti­kė­ji­mas jo­kia vals­ty­bės sis­te­ma.

Kai Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja kal­ba apie ža­lą, ku­rią kri­mi­na­li­za­ci­ja su­ke­lia vi­suo­me­nės svei­ka­tai, tai ta vi­suo­me­nės svei­ka­tos ža­la yra, kai kal­ba­me bū­tent apie šiuos žmo­nes, ku­riems la­biau­siai rei­kia pa­gal­bos, gy­dy­mo, so­cia­li­nių įgū­džių la­vi­ni­mo, pa­si­ti­kė­ji­mo, mo­ty­va­ci­jos ir ki­tų da­ly­kų, ku­rių mes šian­dien, esant rep­re­si­nei sis­te­mai, ne­su­tei­kia­me.

Dar at­kreip­siu jū­sų dė­me­sį, kad kie­kiai yra tik­rai skir­tin­gi, mes kal­ba­me apie la­bai ma­žus kie­kius, jie yra skir­tin­gi kiek­vie­nai me­džia­gai. Tik­rai nė­ra taip, kad re­ko­men­da­ci­jos bū­tent dėl kie­kio yra vi­soms me­džia­goms vie­no­dos: jei­gu tai he­roi­nas, tai iš prin­ci­po yra la­šai – 0,02 gra­mo, man at­ro­do, jei­gu tai ka­na­pės, tai yra, aiš­ku, di­des­nis kie­kis.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Jū­sų klau­sia T. V. Ras­ke­vi­čius. Ruo­šia­si M. Ma­ti­jo­šai­tis.

T. V. RASKEVIČIUS (LF). Yra toks ge­ras po­sa­kis, kad dvi­ra­čio an­trą kar­tą ne­iš­ra­si. La­bai dė­ko­ju jums už pri­sta­ty­mą, ku­ria­me la­bai aiš­kiai pa­sa­kė­te, kad bau­džia­mie­ji įsta­ty­mai ne­ma­ži­na var­to­ji­mo pa­pli­ti­mo, ta­čiau da­ro įvai­ria­pu­sę ža­lą tiek vi­suo­me­nei, tiek žmo­nėms, ku­rie su­si­du­ria su ta sis­te­ma. Man la­bai pa­ti­ko jū­sų min­tis, kad ši­tas spren­di­mas yra pra­ei­ties spren­di­mas. Bū­tu­me bu­vę pro­gre­sy­vūs, jei­gu bū­tu­me jį pa­da­rę prieš 20 me­tų. Ta­čiau dek­ri­mi­na­li­za­vi­mas yra tik pir­mas žings­nis ku­riant ne į bau­di­mą, o į svei­ka­tos prie­žiū­rą orien­tuo­tą nar­ko­ti­kų po­li­ti­ką.

Ma­no klau­si­mas bū­tų ne apie pra­ei­tį, o apie at­ei­tį. Kai įvyk­dy­si­me dek­ri­mi­na­li­za­vi­mą, kai už­tik­rin­si­me var­to­ji­mo pro­ble­mų tu­rin­tiems žmo­nėms tin­ka­mą svei­ka­tos ap­sau­gą, kaip jums at­ro­do, ko­kių dar žings­nių mums rei­kė­tų im­tis, kad jau­ni žmo­nės tu­rė­tų su­pra­ti­mą apie tai, ko­kią ža­lą da­ro jiems nar­ko­ti­kų var­to­ji­mas ir kaip tų pri­klau­so­my­bių bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti? Ačiū.

M. DANIELĖ (Laisvės Frakcija).

La­bai ačiū už jū­sų klau­si­mą. Ži­no­te, ma­no vie­nas pa­cien­tas, kai at­ėjo gy­dy­tis, pa­sa­kė: aš čia pa­te­kau per ak­ci­ją. Jūs esa­te ka­da nors pa­te­kę per ak­ci­ją gy­dy­tis? Ak­ci­ja bu­vo pa­pil­do­mos vie­tos gy­dy­tis, ap­mo­kė­tos iš sa­vi­val­dy­bės lė­šų, kai po­li­ci­ja, ta­bo­re su­ga­vu­si žmo­gų, ne­bau­dė jo bū­tent su­si­ta­ri­mo prin­ci­pu ir siun­tė gy­dy­tis. Gal ko­kius du žmo­nes at­siun­tė po­li­ci­ja, vi­si li­kę pa­tys ėjo į ko­mi­sa­ria­tą, pa­tys vy­ko į po­li­ci­ją ir pra­šė tų siun­ti­mų gy­dy­tis. Toks yra po­rei­kis ir tiek rei­kia žings­nių at­lik­ti šio­je sri­ty­je.

Aš ti­kiu, kad su­kū­rę, tai yra da­bar žen­gę šį žings­nį, pra­dė­ję rim­tai žiū­rė­ti į pri­klau­so­mų žmo­nių gy­dy­mą ir į šią pro­ble­mą mes la­bai grei­tai su­ma­žin­si­me di­de­lę da­lį pro­ble­mų, tu­ri­mų da­bar, nes daug žmo­nių sa­vo no­ru at­eis gy­dy­tis, jie tik­rai to la­bai no­ri. Kai mes kal­ba­me apie jau­nus žmo­nes, mums tik­rai rei­kės kal­bė­ti ir apie švie­ti­mą, mums rei­kės kal­bė­ti apie ža­los ma­ži­ni­mo pa­slau­gas, efek­ty­vias pre­ven­ci­jos pa­slau­gas. Apie tai mes kal­ba­me jau la­bai se­niai, tai ga­lė­tu­me kaip tik jau pra­dė­ti ir veik­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Ma­ti­jo­šai­tis. Ruo­šia­si V. Mi­ta­las.

M. MATIJOŠAITIS (Laisvės Frakcija).

Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji įsta­ty­mo tei­kė­ja Mor­ga­na Da­nie­le, esa­te dir­bu­si Jung­ti­nių Tau­tų or­ga­ni­za­ci­jo­je, ži­nau, kad daug ke­lia­vo­te, nuo­la­tos skai­to­te tarp­tau­ti­nę moks­li­nę li­te­ra­tū­rą. Gal ga­lė­tu­mė­te trum­pai pa­si­da­lin­ti sa­vo įžval­go­mis apie už­sie­nio ša­lių prak­ti­ką, apie tai, kaip tos ša­lys iš­gy­ve­na po to­kio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo ir ar ten iš tik­rų­jų at­si­ve­ria ta Pan­do­ros skry­nia?

M. DANIELĖ (Laisvės Frakcija). 

Ačiū. Nar­ko­ti­kų po­li­ti­kai aš ati­da­viau de­šimt sa­vo gy­ve­ni­mo me­tų. Aš ne tik Jung­ti­nių Tau­tų Pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ta­ry­bo­je bu­vau, bet aš dir­bau tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, aš ra­šiau moks­lo ti­ria­muo­sius dar­bus ir tik­rai čia ga­lė­čiau pa­sa­ko­ti jums la­bai il­gai, kaip vei­kia sis­te­ma. Ta­čiau iš tik­rų­jų Eu­ro­po­je mes tu­ri­me to­kią ten­den­ci­ją, kad vi­sos ša­lys jau įsi­klau­so ir į Jung­ti­nių Tau­tų re­ko­men­da­ci­jas, ga­lų ga­le mes tu­ri­me Eu­ro­pos pla­ną nar­ko­ti­kų klau­si­mu. Jis yra ir­gi ab­so­liu­čiai orien­tuo­tas į svei­ka­tą ir re­mia­si to­mis pa­čio­mis Jung­ti­nių Tau­tų re­ko­men­da­ci­jo­mis. Tai­gi dis­ku­si­jos ir žings­niai ge­rė­ji­mo ar­ba svei­ka­tos lin­kme vyks­ta dau­ge­ly­je vals­ty­bių Eu­ro­po­je.

Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad su di­džiau­siu var­to­ji­mo pa­pli­ti­mu Eu­ro­po­je su­si­du­ria to­li gra­žu ne Olan­di­ja, kaip čia bu­vo ban­do­ma klai­din­ti žmo­nes, o Pran­cū­zi­ja. Pran­cū­zi­ja tu­ri pa­čius griež­čiau­sius įsta­ty­mus Eu­ro­pos Są­jun­go­je, ten bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė gre­sia ir už var­to­ji­mą. Ta­čiau net Pran­cū­zi­ja, nuo 1970 me­tų tu­rė­ju­si ši­tą kri­mi­na­li­za­ci­ją, pra­de­da kreip­ti jau vi­sai ki­ta lin­kme sa­vo dar­bus, E. Mak­ro­nas pats ėmė­si ini­cia­ty­vos ir taip pat švel­ni­na baus­mes. Tai val­s­ty­bės, ku­ri su­si­du­ria su di­džiau­sia var­to­ji­mo pa­pli­ti­mo Eu­ro­po­je pro­ble­ma, ga­lė­tų bū­ti tar­si kri­ti­kuo­ti­nas žings­nis. Ko­dėl švel­ni­na, jei­gu pro­ble­ma yra di­džiau­sia? To­dėl ir švel­ni­na, kad mes su­pran­ta­me, kad rei­kia ki­tų prie­mo­nių – tų prie­mo­nių, ku­rias mums nu­ro­do moks­las, bū­tent svei­ka­tos prie­mo­nių spręs­ti šiuos klau­si­mus.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia V. Mi­ta­las.

V. MITALAS (Laisvės Frakcija). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ačiū už pri­sta­ty­mą. Aš iš tik­rų­jų no­rė­čiau, kad šie klau­si­mai pa­siek­tų au­sis ir tų, ku­rie iki šiol su šia pro­ble­ma ne­bu­vo tiek su­si­dū­rę ir ne­ži­no, ko­kios yra ten­den­ci­jos ir ko­kia yra tarp­tau­ti­nė prak­ti­ka. Jūs sa­vo kal­bo­je pa­mi­nė­jo­te Por­tu­ga­li­ją. Aš už­me­čiau akį į duo­me­nis: tik­rai ne tai, kad su­ma­žė­jo, bet dau­giau nei 10 kar­tų su­ma­žė­jo mir­čių nuo nar­ko­ti­kų per­do­za­vi­mo ir dau­giau ne­gu 75 kar­tus su­ma­žė­jo nau­jų ŽIV at­ve­jų. Tai yra la­bai stip­rus skai­čius nag­ri­nė­jant vie­nos ša­lies pa­vyz­dį. Gal­būt jūs ga­li­te ir dau­giau pa­vyz­džių pa­teik­ti apie tai, ku­rios ša­lys pa­na­šų vir­smą kaip ir Por­tu­ga­li­ja pa­da­rė ir ką tai reiš­kia jų ana­lo­giš­kiems duo­me­nims?

M. DANIELĖ (Laisvės Frakcija). 

Iš tie­sų to­kių at­ski­rų duo­me­nų ne­su­si­ra­šiau, ga­lė­tu­me pa­ly­gin­ti, pa­vyz­džiui, su Če­ki­ja dėl li­gų pa­pli­ti­mo. Pa­vyz­džiui, vi­ru­si­nis he­pa­ti­tas C – 15 % žmo­nių, var­to­jan­čių nar­ko­ti­kus, jį tu­ri, Lie­tu­vo­je jį tu­ri 77 %, ŽIV Lie­tu­vo­je tu­ri 12 %, Če­ki­jo­je – 0,4 %. Kai kal­ba­me bū­tent apie in­jek­ci­nį var­to­ji­mą, vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl žmo­nės nau­do­ja­si ne­ste­ri­lio­mis prie­mo­nė­mis, ko­dėl pas­ku­bo­mis jas iš­me­ta bet kur mies­te, krū­muo­se ir taip to­liau, ko­dėl ne­at­ne­ša į kon­tei­ne­riu­kus, ko­dėl plin­ta tas vi­ru­sas, yra bū­tent dėl bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės, ku­ri ra­gi­na žmo­nes kuo grei­čiau at­si­kra­ty­ti, sa­ky­ki­me, įro­dy­mų, kad tik jie ne­bū­tų nu­baus­ti, o ne iš tik­rų­jų kreip­tų­si pa­gal­bos ar­ba net sau­giai uti­li­zuo­tų rei­kia­mas prie­mo­nes. Tų pa­vyz­džių iš tik­rų­jų yra daug, jų tik­rai ga­li­ma ras­ti EEMC, tai yra Eu­ro­pos mo­ni­to­rin­go cen­tro, tin­kla­la­py­je.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Klau­si­mams ir at­sa­ky­mams skir­tas lai­kas bai­gė­si. La­bai jums ačiū.

Dėl mo­ty­vų po pa­tei­ki­mo už no­ri pa­si­sa­ky­ti M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). 

Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, tik­rai svar­bus įsta­ty­mo pro­jek­tas ir nors to­li gra­žu ne­to­bu­las, aš ti­kiu, kad ko­mi­te­tai su­dė­lios jį to­kį, kad jis spręs­tų pro­ble­mas, o ne su­kur­tų dar dau­giau rū­pes­čių.

Ta­čiau no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad pa­kei­tę įsta­ty­mą mes tik­rai ne­iš­sprę­si­me dau­gu­mos pro­ble­mų. La­bai svar­bu ma­ty­ti, jog nar­ko­ti­kai iš­lie­ka mū­sų vi­suo­me­nės pro­ble­ma ir dek­ri­mi­na­li­zuo­da­mi mes tu­ri­me už­tik­rin­ti, kad ne­pa­sių­si­me ži­nios vi­suo­me­nei, kad nar­ko­ti­kus ga­li­ma var­to­ti, kad tai yra nor­ma­lu ir kad tai yra pri­im­ti­nas reiš­ki­nys. Mes tu­ri­me už­tik­rin­ti, kad baus­mė bū­tų adek­va­ti, bet ne­ga­li­ma nor­ma­li­zuo­ti nar­ko­ti­kų var­to­ji­mo, to­dėl la­bai svar­bu, kad bū­tų už­tik­rin­tas pla­tus vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mas apie nar­ko­ti­kų da­ro­mą ža­lą.

Ant­ras da­ly­kas, tu­ri­me už­tik­rin­ti ser­gan­čių ir tu­rin­čių pri­klau­so­my­bę gy­dy­mą. La­bai tei­sin­gai ir gra­žiai skam­ba, kai sa­ko­me, tu­ri­me ne so­din­ti žmo­nes į ka­lė­ji­mą, tuos, ku­rie tu­ri pri­klau­so­my­bių, o su­teik­ti jiems vi­są ge­riau­sią gy­dy­mą, bet prak­ti­ko­je mes ne­su­tei­kia­me to gy­dy­mo ir ne­su­tei­kia­me pa­gal­bos. Tai­gi iki pri­ėmi­mo, iki įsta­ty­mo pri­ėmi­mo mes bū­ti­nai tu­ri­me už­tik­rin­ti, kad pa­gal­ba yra pri­ei­na­ma. Tik už­tik­ri­nę vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mą ir pri­ei­na­mą gy­dy­mą tu­rin­tiems pri­klau­so­my­bių mes ga­lė­si­me tvir­tai ir ra­mia są­ži­ne bal­suo­ti už dek­ri­mi­na­li­za­vi­mą, ku­rį aš ir pa­lai­kau. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš pa­si­sa­ko V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (MSNG).

Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pa­ga­liau at­ėjo­me iki šios ši­zo­fre­ni­jos – iš pra­džių su­ga­din­ti svei­ka­tą, o pas­kui tai­sy­ti.

Įsta­ty­mas sa­ko: ne­pro­por­cin­gai pa­vei­kia jau­nus žmo­nes, o kur at­sa­ko­my­bė jau­nų žmo­nių pa­gal įsta­ty­mą ir už pa­čių at­ei­tį? Kas yra tei­kė­ja? Sei­mo na­rė M. Da­nie­lė, Sei­mo Pri­klau­so­my­bės pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos va­do­vė, anks­čiau dir­bu­si Res­pub­li­ki­nia­me pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tre ir ėju­si Me­to­di­nio va­do­va­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas, 2020 m. gruo­džio 14 d. „Ži­nių ra­di­jo“ tie­sio­gi­nės tran­slia­ci­jos me­tu pri­si­pa­ži­no, kad yra var­to­ju­si nar­ko­ti­nes prie­mo­nes. Pa­klaus­ta lai­dos ve­dė­jo, ar yra rū­kiu­si žo­lę, Sei­mo na­rė at­sa­kė (ci­tuo­ju): „Tai ži­no­ma“.

Iš pa­si­sa­ky­mo nė­ra aiš­ku, ar šiuo me­tu vis dar var­to­ja nar­ko­ti­nes prie­mo­nes ir da­bar, pri­sta­ty­da­ma šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ar nė­ra var­to­ju­si šian­dien ir da­bar nar­ko­ti­nes prie­mo­nes. Taip pat Sei­mo na­rė nu­ro­dė, kad dėl nar­ko­ti­nių prie­mo­nių var­to­ji­mo te­ko pa­dė­ti ar­ti­miems žmo­nėms, gau­ti jiems gy­dy­mą. Ko­kį gy­dy­mą?

Šiuo me­tu nar­ko­ti­nių prie­mo­nių var­to­ji­mas, kai šių prie­mo­nių nė­ra pa­sky­ręs gy­dy­to­jas, už­trau­kia ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 71 straips­nį. Nė­ra ži­no­ma, kiek kar­tų nar­ko­ti­nes prie­mo­nės bu­vo var­to­ja­mos, ar Sei­mo na­rė tu­ri įspė­ji­mų ir nuo­bau­dų pa­gal šį ar ki­tą straips­nį, o gal­būt pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 259 ar 260 straips­nius, nes po ra­di­jo lai­do­je bu­vu­sio pri­si­pa­ži­ni­mo tam­pa ne­be­aiš­ku, gal­būt Sei­mo na­rė ne­tei­sė­tai dis­po­na­vo nar­ko­ti­nė­mis ir psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis su tiks­lu ar be tiks­lo jas pla­tin­ti, kai as­muo ga­li bū­ti bau­džia­mas vie­šai­siais dar­bas, bau­da ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki dve­jų me­tų ar net iki 15 me­tų, jei ty­čia. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Lai­kas! Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi du įsta­ty­mų pro­jek­tai, tai dar vie­nam su­tei­kiu žo­dį už ir prieš. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną E. Gent­vi­las – už.

E. GENTVILAS (LSF). 

Ačiū. Jau net ne­be­si­ti­kė­jau, bet tas baikš­tu­sis Sei­mo po­sė­džio pir­mi­nin­kas su­tei­kė man tei­sę.

Ger­bia­mie­ji, vis dėl­to mes įsi­klau­sy­ki­me į moks­lo ar­gu­men­tus. Da­bar pa­da­ry­tas iš­puo­lis ad ho­mi­nem, tai yra prieš žmo­gų, prieš M. Da­nie­lę. Ne­la­bai įpras­ta to­kia tra­di­ci­ja. Kal­bė­ki­me apie ar­gu­men­tus, ku­riuos pa­tei­kia moks­las. M. Da­nie­lė tik per­tei­kia mums tuos ar­gu­men­tus.

Tra­di­ci­jos įvai­rio­se ša­ly­se iš tik­rų­jų bau­gi­nan­čios ir gy­do­mos štai to­kiu dek­ri­mi­na­li­za­vi­mu. Aš pa­si­sa­kau taip pat už tą dek­ri­mi­na­li­za­vi­mą. Jau ma­tau, kad V. Val­kiū­nas į ma­ne ar­šiai žiū­ri. No­riu pa­sa­ky­ti, aš ne­su rū­kęs žo­lės, ne­su var­to­jęs nar­ko­ti­kų… Ro­dai, kad aš kvai­las esu, taip? Ge­rai, Val­kiū­nai, bet apie ta­ve ir­gi šiek tiek gal­būt pa­sa­ko to­kie žen­klai. Tai štai, aš ne­su var­to­jęs ir nie­kam ne­lin­kiu pra­dė­ti, kad ne­įklimp­tų į tą liū­ną, iš ku­rio ke­lias yra mir­tis, kri­mi­na­li­nė pra­ei­tis ar­ba gy­dy­mas. Tai, ką siū­lo įsta­ty­mo pro­jek­tas, yra nuo kri­mi­na­li­za­vi­mo per­ei­ti link gy­dy­mo tų žmo­nių, ku­rie tu­ri pro­ble­mų, ku­rie pri­si­da­rė pro­ble­mų. Rei­kia tai pri­pa­žin­ti. Da­bar skai­čiai Lie­tu­vo­je ro­do, kad per pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų nuo 1 tūkst. iki 1 tūkst. 800 kri­mi­na­li­za­vi­mo at­ve­jų dėl leng­vų­jų nar­ko­ti­kų ma­žo kie­kio tu­rė­ji­mo. Ar mes no­ri­me di­din­ti skai­čių nu­si­kal­tė­lių, ku­riuos rei­kės anks­čiau ar vė­liau gy­dy­ti? Ar be kri­mi­na­li­za­vi­mo per­ei­ti link tų žmo­nių ci­vi­li­zuo­to gy­dy­mo? To­dėl aš pa­si­sa­kau už per­ėji­mą nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės link ad­mi­nist­ra­ci­nės.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš su­teik­da­mas žo­dį pa­si­sa­ky­ti prieš V. Ba­kui, no­riu E. Gent­vi­lui re­pli­kuo­ti, kad kai rei­ka­las pa­kvim­pa žo­le, net ir baikš­tu­sis po­sė­džio pir­mi­nin­kas iš­drą­sė­ja. Pra­šom, Vy­tau­tai.

V. BAKAS (MSNG). 

Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų ačiū Mor­ga­nai, pri­sta­ty­mas bu­vo gra­žus. Bet jei­gu pa­im­tu­me vi­są ši­tą va­jų, kam­pa­ni­ją, pa­žiū­rė­tu­me pla­čiau, kai ji pra­si­dė­jo maž­daug prieš po­rą me­tų, kai žmo­nės bu­vo gąs­di­na­mi, jog už ma­žą kie­kį nar­ko­ti­kų yra so­di­na­ma į ka­lė­ji­mus, į dis­ku­si­jas įtrau­kia­mi tei­sė­jai, pa­da­ry­ta to­kia vie­šų­jų ry­šių kam­pa­ni­ja, ku­rios šian­dien yra tam tik­ras fi­na­li­za­vi­mas, man ky­la klau­si­mas. Mor­ga­na, aš jums ne­už­da­viau, ko jūs sie­kia­te? Iš ši­tos kam­pa­ni­jos ne­aiš­ku, ar jūs sie­kia­te le­ga­li­zuo­ti var­to­ji­mą, ar dek­ri­mi­na­li­zuo­ti at­sa­ko­my­bę? Aš to ne­su­pra­tau nei iš tos kam­pa­ni­jos, ku­rią čia jū­sų ko­le­gės anks­čiau vyk­dė ir vi­sa par­ti­ja, bet ir ko­kia yra šiaip, pa­juo­kau­jant, ži­nu­tė? Aš per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją bu­vau vie­na­me ka­lė­ji­me, ten žmo­nės, nu­teis­ti 6–8 me­tams už nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mą, la­bai džiau­gia­si šiuo pro­jek­tu, sa­ko, at­eis, dek­ri­mi­na­li­zuos, gal­būt yra šan­sas iš­ei­ti anks­čiau. Aš no­riu pa­klaus­ti, kiek nu­teis­tų žmo­nių iš­eis, nes tuo bu­vo gąs­di­na­ma? Ir net bau­džia­ma­sis įsta­ty­mas ga­lio­ja at­gal, ko­le­gos. Jei­gu tu pri­ėmei bau­džia­mą­jį įsta­ty­mą, jis tai­ko­mas at­gal. Tai su ko­kia pro­ble­ma mes su­si­dur­si­me? To­dėl aš tik­rai ma­tau, kad pro­jek­tas ne­pa­reng­tas. Man pa­na­šu į kam­pa­ni­ją, ku­ria sie­kia­ma le­ga­li­zuo­ti var­to­ji­mą, jį pa­ska­tin­ti. Ne­aiš­kūs tiks­lai, to­dėl aš kvies­čiau su­si­lai­ky­ti ir dar kal­bė­tis apie tai.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi, kaip su­pran­tu, ben­dro su­ta­ri­mo po pa­tei­ki­mo dėl šių įsta­ty­mų pro­jek­tų ne­bus, ap­si­sprę­si­me dėl jų bal­sa­vi­mo me­tu. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną D. Ša­ka­lie­nė.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). 

Aš tik no­rė­jau dėl ve­di­mo tvar­kos ir dėl mū­sų svars­ty­mo pro­cedū­ros. Iš es­mės mes tu­rė­tu­me for­muo­ti įro­dy­mais grįs­tą po­li­ti­ką. Tai la­bai no­rė­tų­si, kad ko­le­gos ir svars­ty­tų įro­dy­mus, ko­dėl įsta­ty­mo pro­jek­tas bus efek­ty­vus, ko­kiais moks­lo duo­me­nimis re­mia­si, ir tai ver­tin­tų. Ši­tie ad hoc, ad­ho­mi­niai iš­puo­liai prieš žmo­gų, ku­ris pri­sta­tė pro­jek­tą, man at­ro­do, tik­rai ne­da­ro gar­bės Sei­mui. No­rė­čiau, kad ap­si­spręs­tu­me, ką mes svars­to­me – žmo­gų ar moks­lu pa­grįs­tus duo­me­nis?

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Tei­sin­ga pa­sta­ba.

 

Klausimai (svarstyti kartu), dėl kurių vyko balsavimas:

  1. Administracinių nusižengimų kodekso 71 straipsnio pakeitimo ir papildymo 483(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-95); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo

    (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)

  2. Baudžiamojo kodekso 259 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-96); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo

    (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)

 

Balsavimo rezultatas:

PRITARTA

Už 57

Prieš 24

Susilaikė 20

Asmeniniai balsavimo rezultatai lentelėje

Frakcijų balsavimo rezultatai lentelėje

Picture NARK 01B.jpg

Informacija: susipažinti galima čia >

 

Asmeniniai balsavimo rezultatai lentelėje:

- BALSAVO PRIEŠ    - - - - - - - - -


Vilija Aleknaitė Abramikienė > = PRIEŠ    Išrinkta: Pagal sąrašą
Audronius Ažubalis > = PRIEŠ    Išrinktas: Pagal sąrašą
Valius Ąžuolas > = PRIEŠ    Išrinktas: Žemaitijos šiaurinė (Nr. 39) apygarda                 
Guoda Burokienė >  = PRIEŠ    Išrinkta: Aukštaitijos (Nr. 33) apygarda
Algimantas Dumbrava > = PRIEŠ   Išrinktas: Nalšios šiaurinė (Nr. 52) apygarda
Aidas Gedvilas > = PRIEŠ  Išrinktas: Pagal sąrašą​
Vaida Giraitytė > = PRIEŠ       Išrinkta: Pagal sąrašą         
Ligita Girskienė > = PRIEŠ    Išrinkta: Marių (Nr. 21) apygarda
Jonas Jarutis > = PRIEŠ    Išrinktas: Pagal sąrašą​
Vigilijus Jukna >  = PRIEŠ    Išrinktas: Pagal sąrašą​
Deividas Labanavičius > = PRIEŠ    Išrinktas: Panevėžio vakarinė (Nr. 27) apygarda
Kęstutis Mažeika > = PRIEŠ    Išrinktas: Sūduvos pietinė (Nr. 63) apygarda
Laima Nagienė > = PRIEŠ    Išrinkta: Mažeikių (Nr. 38) apygarda
Arvydas Nekrošius > = PRIEŠ    Išrinktas: Raseinių–Kėdainių (Nr. 42) apygarda  
Arvydas Pocius > = PRIEŠ    Išrinktas: Danės (Nr. 23) apygarda
Mindaugas Puidokas > = PRIEŠ   Išrinktas: Pagal sąrašą
Algirdas Stončaitis > = PRIEŠ    Išrinktas: Pagal sąrašą​
Zenonas Streikus > = PRIEŠ    Išrinktas: Jotvingių (Nr. 70) apygarda
Giedrius Surplys > = PRIEŠ    Išrinktas: Sūduvos šiaurinė (Nr. 64) apygarda
Agnė Širinskienė > = PRIEŠ    Išrinkta: Pagal sąrašą​
Tomas Tomilinas > = PRIEŠ    Išrinktas: Deltuvos šiaurinė (Nr. 49) apygarda
Stasys Tumėnas > = PRIEŠ    Išrinktas: Aušros (Nr. 25) apygarda
Valdemaras Valkiūnas > = PRIEŠ    Išrinktas: Sėlos vakarinė (Nr. 48) apygarda
Kęstutis Vilkauskas > = PRIEŠ   Išrinktas: Trakų–Vievio (Nr. 58) apygarda

 

IŠVADA: Regionai PRIEŠ Narkotikų ir Psihotropinių mežiagų legalizavimą:

Mažeikiai Rinkėjų skaičius: 36.128 /  Panevėžys Rinkėjų skaičius: 33.802  /  Visaginas Rinkėjų skaičius: 32.039  /   Klaipėda  Rinkėjų skaičius: 33.035  /   Panevėžys   Rinkėjų skaičius: 34.048   /   Marijampolė   Rinkėjų skaičius: 32.992   /   Mažeikiai   Rinkėjų skaičius: 31.685   /   Raseiniai   Rinkėjų skaičius: 33.791   /   Klaipėda  Rinkėjų skaičius: 32.251   /    Lazdijai  - Druskininkai   Rinkėjų skaičius: 34.689   /   Šakiai - Kazlų rūda   Rinkėjų skaičius: 36.343   /    Anykščiai - Panevėžio raj.   Rinkėjų skaičius: 32.157    /    Šiauliai   Rinkėjų skaičius: 37.584    /    Biržai - Kupiškio raj.    Rinkėjų skaičius: 31.879   /    Trakai - Vievis - Lentvaris    Rinkėjų skaičius: 35.781

- BALSAVIME DALYVAVO IR SUSILAIKĖ - - - - - - - - - - -


Vytautas Bakas = SUSILAIKĖ
Zigmantas Balčytis = SUSILAIKĖ
Rima Baškienė = SUSILAIKĖ
Valentinas Bukauskas = SUSILAIKĖ
Algirdas Butkevičius = SUSILAIKĖ    
Liudas Jonaitis = SUSILAIKĖ
Ričardas Juška = SUSILAIKĖ
Dainius Kepenis    = SUSILAIKĖ
Linas Kukuraitis = SUSILAIKĖ
Rūta Miliūtė = SUSILAIKĖ
Laima Mogenienė    = SUSILAIKĖ
Aušrinė Norkienė = SUSILAIKĖ
Jonas Pinskus = SUSILAIKĖ
Valdas Rakutis = SUSILAIKĖ
Lukas Savickas = SUSILAIKĖ
Rimantė Šalaševičiūtė = SUSILAIKĖ
Robertas Šarknickas = SUSILAIKĖ
Jonas Varkalys = SUSILAIKĖ
Aurelijus Veryga = SUSILAIKĖ
Antanas Vinkus = SUSILAIKĖ

- BALSAVIME NEDALYVAVO - - - - - - - - - - - 


Juozas Baublys = NEDALYVAVO
Agnė Bilotaitė = NEDALYVAVO
Rasa Budbergytė    = NEDALYVAVO
Antanas Čepononis = NEDALYVAVO
Viktoras Fiodorovas = NEDALYVAVO
Dainius Gaižauskas = NEDALYVAVO
Vytautas Gapšys = NEDALYVAVO
Aistė Gedvilienė = NEDALYVAVO
Kęstutis Glaveckas = NEDALYVAVO
Petras Gražulis = NEDALYVAVO
Antanas Guoga = NEDALYVAVO
Irena Haase = NEDALYVAVO
Linas Jonauskas    = NEDALYVAVO
Eugenijus Jovaiša = NEDALYVAVO
Ieva Kačinskaitė-Urbonienė = NEDALYVAVO
Laurynas Kasčiūnas = NEDALYVAVO
Gintautas Kindurys = NEDALYVAVO    
Asta Kubilienė = NEDALYVAVO
Orinta Leiputė > = NEDALYVAVO
Matas Maldeikis = NEDALYVAVO
Andrius Mazuronis = NEDALYVAVO
Česlav Olševski    = NEDALYVAVO
Andrius Palionis = NEDALYVAVO
Beata Petkevič = NEDALYVAVO
Edmundas Pupinis = NEDALYVAVO
Jurgis Razma = NEDALYVAVO
Julius Sabatauskas = NEDALYVAVO
Paulius Saudargas = NEDALYVAVO
Algirdas Sysas = NEDALYVAVO
Mindaugas Skritulskas = NEDALYVAVO
Saulius Skvernelis = NEDALYVAVO
Stasys Šedbaras = NEDALYVAVO
Rita Tamašunienė = NEDALYVAVO
Justinas Urbanavičius = NEDALYVAVO
Juozas Varžgalys = NEDALYVAVO
Remigijus Žemaitaitis = NEDALYVAVO

- REGISTRAVOSI BALSAVIMUI -bet  NEBALSAVO - - - -


Vytautas Juozapaitis = NEBALSAVO
Dainius Kreivys    = NEBALSAVO
Linas Slušnys = NEBALSAVO
Andrius Vyšniauskas = NEBALSAVO

- BALSAVO UŽ - - - - - - - - 


Kasparas Adomaitis = UŽ
Virgilijus Alekna = UŽ
Laima Liucija Andrikienė = UŽ
Arvydas Anušauskas = UŽ
Aušrinė Armonaitė = UŽ
Dalia Asanavičiūtė = UŽ
Andrius Bagdonas = UŽ
Kristijonas Bartoševičius = UŽ
Tomas Bičiūnas = UŽ
Viktorija Čmilytė-Nielsen = UŽ
Morgana Danielė = UŽ
Evelina Dobrovolska = UŽ
Justas Džiugelis = UŽ
Eugenijus Gentvilas = UŽ        
Simonas Gentvilas = UŽ
Domas Griškevičius = UŽ
Jonas Gudauskas = UŽ
Sergejus Jovaiša = UŽ
Vidmantas Kanopa = UŽ
Vytautas Kernagis = UŽ
Andrius Kupčinskas = UŽ
Paulė Kuzmickienė = UŽ
Gabrielius Landsbergis = UŽ                    
Silva Lengvinienė = UŽ
Arminas Lydeka = UŽ
Mindaugas Lingė = UŽ
Raimundas Lopata = UŽ
Mykolas Majauskas = UŽ
Kęstutis Masiulis = UŽ
Bronislovas Matelis = UŽ
Marius Matijošaitis = UŽ
Antanas Matulas = UŽ
Vytautas Mitalas = UŽ        
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė = UŽ                    
Andrius Navickas = UŽ    
Monika Navickienė = UŽ
Monika Ošmianskienė = UŽ
Ieva Pakarklytė = UŽ            
Gintautas Paluckas =
Žygimantas Pavilionis = UŽ
Audrius Petrošius = UŽ
Liuda Pociūnienė = UŽ
Viktoras Pranckietis = UŽ
Tomas Vytautas Raskevičius = UŽ
Eugenijus Sabutis = UŽ
Jurgita Sejonienė = UŽ        
Gintarė Skaistė = UŽ
Kazys Starkevičius = UŽ
Algis Strelčiūnas = UŽ
Dovilė Šakalienė = UŽ
Ingrida Šimonytė = UŽ
Jurgita Šiugždinienė = UŽ
Vilija Targamadzė = UŽ
Romualdas Vaitkus = UŽ
Arūnas Valinskas = UŽ
Emanuelis Zingeris = UŽ
Artūras Žukauskas = UŽ

Picture NARK 02.jpg

Registraciją  galite atlikti čia:

Pilniau galėsite

skaityti

ir naršyti

tik atlikę registraciją

t.y. registruoti

vartotojai

Registracija būtina tam, kad tiksliau ir aiškiau bendrautumėme ir dalintumėmės tikslia informacija.

Kaip dirbame:

Atidžiai renkame ir pristatome Jums tinkančią informaciją, talpiname Jūsų atsiųstus laiškus ir žinias nemokamai.

Mūsų paslaugos:

  • Linkedin
  • Facebook

TINKLALAPIO DIZAINĄ  KŪRĖ PARTNERIS

TINKLALAPIO IDĖJA IR TEISES VALDO

UAB BIURAS SENJORAI

Buveinė: Gedimino pr. 9, Vilnius​

Email: info@senjorai.com

Registracijos kodas: 305433510

PVM kodas: LT100013000014

1. Sąskaita prenumeratoriams:

SEB bank LT79 7044 0600 0836 3956

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Sąskaita partneriams ir tiekėjams:

SWED bank LT39 7300 0101 6160 6010

iki 2020.07.20

INFORMACINĖ LINIJA:

Tel:  INFO linija 1588

UAB „Informacijos vadybos agentūra“

Buveinė: Algirdo g. 31, Vilnius ,

Lietuva LT 03219

Email: info@iva.lt

http://www.iva.lt/

Registracijos kodas: 1257 15764

PVM kodas: LT10 0001 2892 15

Sąskaita :

SEB bank LT11 7044 0600 0155 0736

© 2020 Design, Content Creatives & information by UAB BIURAS SENJORAI . Proudly created with Wix.com